B BIOPSIAS HIGADO 374 BIOPSIAS DE RIÑON 375 BIOPSIAS DE TIROIDES Y MAMA 376 BENZODIAZEPINAS 102 BETA 2 GLICOPROTEINA I 103